استان مرکزی- شهرستان آشتیان- ناحیه صنعتی شهدا گرکان - شرکت پاکدامن کیمیای ایرانیان